Akademia Morska – Gdynia


HISTORIA UCZELNI

Akademii Morskiej w Gdyni rozpoczęła działalność w 1920 roku przez rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego, który powołał do istnienia Szkołę Morską. Organizatorzy pierwszej w Polsce Szkoły Morskiej byli przekonani, że edukacja przyszłych oficerów marynarki handlowej musi odbywać się szczególnie w trakcie rejsów pełnomorskich. Niezbędne stało się  nabycie dla nowej placówki odpowiedniego statku. Stopniowo tworzono nowe wydziały i rozszerzano specjalności i u schyłku lat sześćdziesiątych w strukturze Uczelni znajdowały się wydziały: Nawigacyjny, Mechaniczny i Administracyjno – Gospodarczy.

W 1958 roku szkoła otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego, w  1968 roku przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni.

KSZTAŁCENIE

Współcześnie Akademię Morską w Gdyni tworzą 4 wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach, których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną. Uczelnia prowadzi 9 kierunków studiów, w 42 specjalnościach. Studenci wszystkich wydziałów mogą rozpocząć studia doktoranckie.

AKADEMIA MORSKA W GDYNI – PRIORYTETY

Uczelnia jako czołowy międzynarodowy ośrodek akademicki w zakresie kształcenia i badań naukowych na potrzeby gospodarki morskiej doskonali system studiów poprzez podnoszenie jakości kształcenia, aktualizowanie  programów kształcenia, oferowanie nowatorskich kierunków i specjalności i umiędzynarodowienie oferty. Akademia Morska dąży do podniesienia kategorii naukowej wydziałów w systemie oceny parametrycznej i zwiększa swój udział w transferze wiedzy do gospodarki i komercjalizacji wyników badań. Uczelnia przyznaje studentom dokumenty w postaci elektronicznej legitymacji studenckiej ELS.

Hologramy ELS 31-03-2019 – sprawdź cennik i zamów już dziś!