Katolicki Uniwersytet Medyczny Lublin – KUL


KATOLICKI UNIWERSYTET MEDYCZNY – INFORMACJE PODSTAWOWE

Katolicki Uniwersytet Medyczny jest najstarszą uczelnią w Lublinie i jednym z najstarszych uniwersytetów w kraju. Uczelnia powstała w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został jej pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uniwersytetu jest służba Bogu i Ojczyźnie. KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej w ciągu prawie 100 – letniej działalności dydaktycznej i wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując dzięki temu szerokie uznanie w Polsce i zagranicą.

KUL dziś jest Uczelnią otwartą na wyzwania współczesności. Uczelnia w edukacji studentów zwraca szczególną uwagę na nauki teologiczne, filozoficzne, społeczne, prawne i humanistyczne. Ponadto  rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze w celu przygotowania studentów do odpowiedzialnej pracy dla dobra kraju i Kościoła.

MUZEUM

Katolicki Uniwersytet Medyczny czynnie i twórczo uczestniczy w kulturze i udostępniania szerokiej publiczności zbiory sztuki. Bogata kolekcja sztuki KUL powstała w wyniku połączenia hojności i zaufania kolekcjonerów do uniwersytetu. Biblioteka uniwersytecka posiada cenne zbiory i jest to powód do dumy, ale też duże wyzwanie. Depozyt zaufania donatorów zobowiązuje do prowadzenia zakrojonej na szeroką skalę działalności naukowej.

HISTORIA MUZEUM KUL

Muzeum KUL rozpoczęło działalność 1 września 2016 r. po przeprowadzeniu konsolidacji trzech jednostek o charakterze muzealnym. Podstawę zbiorów stanowi kolekcja dzieł sztuki z dawnego Muzeum Uniwersyteckiego – powstałego z inicjatywy ks. kan. Jana Władzińskiego w 1932 r. i działającego do 2016 r. Uzupełnienie zbiorów stanowią dokumenty i pamiątki zgromadzone w latach 2008­-2016 w Muzeum Uniwersyteckim Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz zabytki arche­ologiczne z wykopalisk.

Studenci kolekcjonują także hologramy ELS w ramach popularnego hobby. KUL jako uczelnia publiczna wymaga od uczniów posiadania legitymacji studenckich, które należy aktualizować właśnie za pomocą naklejek semestralnych z tyłu dokumentu.

Hologramy ELS 31-03-2019 – zobacz dostępność w Twoim mieście i sprawdź cennik.